Mô hình Gail về nguy cơ ung thư vú 5 năm (tài liệu năm 1999)

 
Input
 
Tuổi Lần đầu tiên hành kinh Tuổi có lần hành kinh đầu tiên >=14 tuổi (1.00)

12-13 tuổi (1.10)

<12 tuổi (1.21)
Số lần Sinh thiết
Tuổi Sinh con lần đầu tiên Số người thân
Tăng sản Không điển hình Không sinh thiết (1.00)

Ít nhất một sinh thiết và không thấy tăng sản không điển hình trong bất kỳ mẫu bệnh phẩm sinh thiết nào (0.93)

Không thấy tăng sản không điển hình và không rõ tình trạng tăng sản với ít nhất một mẫu bệnh phẩm sinh thiết (1.00)

Thấy có tăng sản không điển hình trong ít nhất một mẫu bệnh phẩm sinh thiết (1.82)
Lần khám cơ bản Tuổi Chủng tộc

 
Results
 
 
Nguy cơ Tương đối  
Nguy cơ Năm năm  
 
Decimal Precision  
 
Notes
  • Hãy chắc chắn là quý vị đã xem hết tất cả các lựa chọn kéo xuống - một số lựa chọn nhiều hơn một yếu tố nguy cơ được liên kết (xem bên dưới).
  • Thuật ngữ Số lần Sinh thiết để chỉ số lần sinh thiết vú trước đây đã thực hiện. Nó được liên kết với Tuổi lúc Tư vấn.
  • Thuật ngữ Tuổi Sinh con lần đầu tiên Số Người thân để chỉ tuổi của đối tượng khi người này sinh con lần đầu tiên. Nó được liên kết với số người thân của họ đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
  • Thuật ngữ Lần khám cơ bản Tuổi Chủng tộc là tuổi của đối tượng. Nó được liên kết với chủng tộc của đối tượng.

 
Equations used
 
Nguy cơ Tương đối = Tuổi Lần đầu tiên hành kinh * Số lần Sinh thiết * Tuổi Sinh con lần đầu tiên Số người thân * Tăng sản Không điển hình
Nguy cơ Năm năm = Nguy cơ Tương đối * Lần khám cơ bản Tuổi Chủng tộc

 
Calculation Details and Variables
  • Equation parameters such as Tuổi Lần đầu tiên hành kinh, have two or more discrete values that may be used in the calculation. The numbers in the parentheses, e.g. (1.00), represent the values that will be used.

 
References
  1. Gail MH, Constantino JP, Bryant J, et al. Weighing the Risks and Benefits of Tamoxifen Treatment for Preventing Breast Cancer. J. National Cancer Institute. 1999; V91, #21, pages 1829-1846. PubMed ID: 10547390 PubMed Logo
  2. Costantino JP, Gail MH, Pee D, et al. Validation studies for models projecting the risk of invasive and total breast cancer incidence. J Natl Cancer Inst. 1999 Sep 15;91(18):1541-8. PubMed ID: 10491430 PubMed Logo

 

 
 
Legal Notices and Disclaimer

 
All information contained in and produced by the EBMcalc system is provided for educational purposes only. This information should not be used for the diagnosis or treatment of any health problem or disease. THIS INFORMATION IS NOT INTENDED TO REPLACE CLINICAL JUDGMENT OR GUIDE INDIVIDUAL PATIENT CARE IN ANY MANNER. Click here for full notice and disclaimer.
 
EBMcalc is Copyright © 1998-2020 Foundation Internet Services    [Build 261279 v20.3]